Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego https://muzeumiluzjiwr.pl/ zwanego dalej Serwisem.

 1. Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma Muzeum iluzji Wroclaw sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kraków, ul. Dluga 27, NIP 6762600405, REGON 389467015, KRS: 0000910755 zwanym dalej Administratorem.
 2. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  • przekazania informacji o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A.(„Bank”)w związku z:
   • świadczeniem przez Bank na rzecz Serwisu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Serwisu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym,w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o.w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
 3. Zakres przetwarzania danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail.
 4. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie, rejestracji Użytkownika w Serwisie czy płatności za pośrednictwem operatora płatności.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2-4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Twisto Polska sp. z o.o.
 6. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo (również poprzez żądanie złożone w formie elektronicznej) do:
  • wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  • przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych
  • złożenia skargi do organu nadzorczego.
 7. Użytkownik, który zawarł umowę zgodnie z regulaminem Serwisu ma prawo (również poprzez żądanie złożone w formie elektronicznej) do:
  • wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  • przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.
 9. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 10. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.
 11. Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.
 12. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z serwisem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Serwisem.
  • W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży usługi nabywanej w Serwisie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez serwis internetowy.
  • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz serwisu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz serwisu internetowego.
  • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z serwisem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy serwisem internetowym a Bankiem.
  • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabytą przez Panią/Pana usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez serwis internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez serwis internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy serwisem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

13. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude);
 2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO).

14. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Polityki Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: info@muzeumiluzjiwr.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.

Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Polityka wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

 1. Serwis internetowy krakil.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
  1. zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika
  2. tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika
  3. wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy
  4. wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.

Kontakt

Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: info@muzeumiluzjiwr.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies.

Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową „firewall”.
 2. Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów anty phishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.
 3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.
 4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.